Jorupu'd lkurftlessen

From Wikirlevip
Revision as of 05:49, 17 March 2019 by Fafs sashimi (lkurfonasti | viuossasti) (Created page with "'''Jorupu'd lkurftlessen''' (kikud: historical linguistics) es lkurftlessene'd panqa'd stefart zu knaenes lkurftlesse'd jorupunasch furnkieo'd furnkie ad famian lbe'c")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jorupu'd lkurftlessen (kikud: historical linguistics) es lkurftlessene'd panqa'd stefart zu knaenes lkurftlesse'd jorupunasch furnkieo'd furnkie ad famian lbe'c